GDPR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere reglementările cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „GDPR”), ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018, dorim să confirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră̆ personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, vă prezentăm în continuare elementele principale pe care considerăm util să le cunoașteți în calitate de „persoană vizată”.

Ce înseamnă prelucrarea datelor?

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrarea de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

 1. Date de identificare (nume și prenume, CNP / serie și număr pașaport, data nașterii, serie și număr carte de identitate, adresă, semnătura)
 2. Date de identificare fiscală (CUI, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, adresă sediu social)
 3. Date de contact (adresa de e-mail, telefon)

Datele cu caracter personal pot fi obținute în mod direct de la dumneavoastră sau de la terți (împuterniciți).

Care este temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății.

De asemenea, MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L.  prelucrează datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L.  sau ale terților.

Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal?

Scopurile colectării de date sunt următoarele:

 • contactarea clienților ce solicită acest lucru;
 • prelucrarea și livrarea comenzilor plasate de către clienți pe site
 • încheierea contractelor necesare pentru desfășurarea activităților Societății;

În funcție de scopul prelucrării, informațiile pot fi colectate:

 • telefonic, pentru clienții care plasează comenzi prin telefon
 • online, pentru clienții care completează formularul de contact de pe site sau plasează comenzi pe site

Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. poate transmite informațiile pe care le deține:

 • autorităților publice centrale/locale, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege;
 • partenerilor contractuali care desfășoară activități conexe scopului declarat (curier).
 • responsabilului cu protecția datelor din cadrul Societății.

Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale?

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Găsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al acestora:

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora în relația dumneavoastră cu MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. .
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. , fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
 • Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din baza de date a MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L., în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în măsura în care acestea nu încalcă prevederi legale de strictă aplicare.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplica unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea, sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. în cazul în care: (i) prelucrarea se bazează pe consimțământ; și (ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.
 • Dreptul de a depune o plângere reprezintă posibilitatea de a reclama aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale. În acest sens, vă rugăm să transmiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la următoarea adresă contact@ioanamicu.ro în atenția d-nei. Cătălina Trănescu, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Vom analiza si vom răspunde oricărei plângeri pe care o primim. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesând site-ul web al autorității la următoarea adresă –  www.dataprotection.ro .
 • Dreptul de a vă adresa justiției.

Cât timp sunt prelucrate datele personale de către S.C. MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L.?

În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți partener contractual al MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L. precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispoziții legale ce reglementează arhivarea documentelor).

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră puteți să ne contactați folosind următoarele metode de comunicare:

 1. prin e-mail, la adresa: contact@ioanamicu.ro
 2. în scris la sediul MINDFULNESS PSYCHOLOGY S.R.L.  din Ion D. Trajanescu 2, Cisnădie, Sibiu

Menționăm că informațiile prezentate vor fi permanent la dispoziția dumneavoastră, în format actualizat, pe site-ul https://ioanamicu.ro.